iceman

CEL IMPREZY: 

Promocja Dolnego Śląska, regionu turystycznego Karkonoszy, w tym gminy Podgórzyn, w Polsce i na świecie. Promocja biegów oraz zdrowego trybu życia, hartowania organizmu w niskich temperaturach

ORGANIZATOR: 

Gmina Podgórzyn z siedzibą w Podgórzynie,
ul. Żołnierska 14,
58 – 562 Podgórzyn.

BIURO ZAWODÓW:

Biuro biegu będzie się znajdowało:

 • w dniu 10.02.2023 r., w godz. 8:00 – 22:00, w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, ul Żołnierska 13, Podgórzyn.
 • w dniu 11.02.2023 r., od godz. 8:00, przy miasteczku startowym, ul. Karkonoska 37, Przesieka.
TERMIN, MIEJSCE, TRASA:

Bieg Icemana odbędzie się 11.02.2023 roku na dystansie 10 km. Trasa będzie przebiegała po duktach i ścieżkach leśnych oraz po nawierzchni asfaltowej i będzie oznaczona przez organizatora. Start Biegu Icemana odbywa z placu przy ul. Karkonoskiej 37 w Przesiece. W tym samym miejscu znajduje się meta.
Limit czasu wynosi 1 godz. 30 min dla dystansu 10km.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia 11.02.2023r.
Uczestnicy startują w biegu jedynie w szortach

 • mężczyźni, szortach i minimalnym zakryciu tułowia
 • kobiety, dopuszcza się udział uczestników także w koszulkach z krótkim rękawem.

W przypadku szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, organizator może wymagać od startujących pełnego ubioru.
Decyzję o tym czy warunki atmosferyczne są odpowiednie podejmuje organizator.
Nie dostosowanie się do zaleceń organizatora grozi dyskwalifikacją zawodnika.

Zaleca się udział w odpowiednim obuwiu do biegu. Z uwagi na termin biegu występuje możliwość zalegania śniegu i lodu na trasach biegu.

Zgłaszający się do biegu uczestnicy oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie i medyczne do udziału w Biegu Icemana, tj.: biegu w terenie górskim, w zimie, przy niskiej temperaturze otoczenia i w minimalnej ilości odzieży, czego potwierdzeniem będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu Icemana lub podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.
Wszyscy startujący muszą zostać zweryfikowani, przedstawić zaświadczenie lekarskie, lub popisać oświadczenie o zdolności do udziału w biegu i odebrać numery startowe. Weryfikacja osobowa będzie przebiegała na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

ZGŁOSZENIA I OPŁATY:

Zapisy na Bieg zostaną uruchomione od dnia 01.12.2022r., od godz. 12:00, tylko poprzez formularz internetowy dostępny na stronie organizatora.
Zgłoszenia do Biegu Icemana będą przyjmowane do dnia 16.01.2023 r. godz. 23:59 lub wyczerpania limitu miejsc.
Opłata za Bieg możliwa jest tylko poprzez wpłatę na konto bankowe wskazane przez organizatora.
Organizator nie przyjmuje opłat w gotówce.

Limit Uczestników:
 • 300 osób na dystansie 10km

Zgłoszenie się uczestnika poprzez formularz na stronie internetowej musi być też potwierdzone wpłatą wpisowego na konto organizatora.
Liczy się termin wpłynięcia środków na konto organizatora.

Wpisowe dla dla zawodników  wynosi: 120 zł.

 Nr konta Biegu Icemana: 91 2030 0045 1110 0000 0111 8720

Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Biegu Icemana do 16.01.2023 r. godz. 23:59 i zaksięgowanie opłaty startowej na koncie Organizatora w terminie podanym powyżej.
Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych uczestnika, lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Brak opłaty startowej w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie zgłoszenia.
W przypadku rezygnacji uczestnika po dokonaniu wpłaty, nie podlega ona zwrotowi.
Uczestnik startujący w Biegu Icemana wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji Biegu Icemana – w tym do zgłoszenia i udziału w konkursach m. in. takich jak: Biegowe Wydarzenie Roku, a także przetwarzania swoich danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów oraz pryszniców na mecie.
Ideą biegu jest zmaganie z własnymi ograniczeniami przy zdrowej, sportowej rywalizacji.
Chętnych zapraszamy po biegu do darmowej kąpieli pod Wodospadem Podgórnej w Przesiece (we własnym zakresie).

 

RAMOWY POGRAM IMPREZY:

10:30 – Rozgrzewka dla dystansu 10km
11:00 – start dystansu 10km
12:30 – zamknięcie limitu czasu dla dystansu 10km
13:30 – Dekoracja zwycięzców.

KLASYFIKACJE:

Prowadzone będą klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn.

ŚWIADCZENIA:

Organizator zapewnia w ramach opłaty startowej

 • pamiątkowy medal
 • pamiątkowa koszulka
 • elektroniczny pomiar czasu
 • posiłek regeneracyjny dla zawodników po ukończeniu biegu
 • zabezpieczenie medyczne
 • oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu
 • nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategoriach: kobieta/mężczyzna uzależnione od pozyskanych sponsorów
 • wspaniałą, niezapomnianą atmosferę
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń służb porządkowych i zabezpieczenia biegu.
Uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie w zakresie NNW.
Uczestnicy startujący w Biegu Icemana zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji uczestnika biegu łamiącego zasady niniejszego regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu zawodnika. Na trasie mogą znajdować się punkty kontrolne i elektronicznego pomiaru czasu. Ominięcie w trakcie biegu któregokolwiek z w/w punktów będzie skutkowało dyskwalifikacją. Start odbędzie się ze startu wspólnego. Bieg odbędzie się poza drogami publicznymi, jednak przy nieograniczonym dopuszczalnym ruchu drogowym. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania różnego rodzaju pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań oraz przemieszczania się innych pieszych, rowerzystów itp. Wszyscy zawodnicy na trasie biegu powinni poruszać się prawą stroną drogi, a w czasie trwania całej imprezy bezwzględnie przestrzegać przepisów obowiązujących na terenie Lasów Państwowych oraz Prawa o Ruchu Drogowym.
Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Biegu zarówno w czasie trwania biegu, jak też do 30 min. po jego zakończeniu. Składający protest jest zobowiązany do uiszczenia kaucji w wys. 100,00 zł. W przypadku, gdy protest nie będzie uwzględniony, kaucja nie podlega zwrotowi. Rozpatrzeniem protestów zajmować będzie się Komisja Odwoławcza powołana przez organizatora biegu. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu ze względu na nieprzewidziane okoliczności.

Przystępując do zawodów w dniu imprezy, zawodnik oświadcza, że nie jest osobą zakażoną wirusem SARSCoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 a także w czasie ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2.

Ze względu na zagrożenia związane z COVID-19 mogą zostać wprowadzone ograniczenia, o których organizator będzie na bieżąco informował na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych wydarzenia.

Prosimy Zawodników o nie zaśmiecanie trasy biegu, zabieranie pustych opakowań ze sobą i pozostawienie ich w miejscach wyznaczonych. Naruszenie tego obowiązku grozi dyskwalifikacją zawodnika oraz naraża go na kary finansowe.

Dane kontaktowe do organizatora
Tel.: +48 75 75 48 131; +48 883 315 939
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.bieg-icemana.tu.info.pl
FB: www.facebook.com/BiegIcemana

Regulamin do pobrania (PDF) [201.94 KB]

V 1.1

Patronat medialny: